KOSZTY

KOSZTY

Kompleksowe określenie kosztów danej czynności, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, uzyskają Państwo przez bezpośredni kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy.
Zanim skontaktują się Państwo z Kancelarią celem wyliczenia opłat, prosimy
o ustalenie ceny rynkowej zbywanej lub nabywanej nieruchomości, ruchomości lub prawa w oparciu o średnie ceny obowiązujące na danym terenie.

Informacje mogą Państwo uzyskać z prasy, Internetu, telewizji lub pytając osoby, które wcześniej dokonywały podobnej transakcji. Nie ma konieczności sporządzania operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości)
przez rzeczoznawcę majątkowego, aby podać cenę rynkową nieruchomości.

KOSZTY

Koszty

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Nasza kancelaria jest daleka od standaryzacji kosztów. Dlatego każdorazowo czynności wyceniane są mając na względzie wiele czynników związanych z daną sprawą, między innymi: wartość przedmiotu obroty, rodzaj czynności, poziom skomplikowania oraz dobro stron niemniej wysokość taksy notarialnej  nie jest wyższa od wskazanej w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  (Dz. U. z 2013 r., poz. 237).
W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią.

Koszty

Podatki

Notariusz, w trakcie prowadzenia czynności notarialnych pobiera  jako płatnik, od stron opłaty podatkowe które  obowiązany jest w świetle przepisów prawa podatkowego do obliczania wpłacania
we właściwym terminie do Urzędu skarbowego.

Są to najczęściej:

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek VAT

 

Koszty

Opłaty sądowe

Wpisy do ksiąg wieczystych wiążą się z opłatą sądową. Strona zobowiązana do uiszczenia tej opłaty uiszcza ją gotówką, do rąk notariusza lub na rachunek bankowy kancelarii notarialnej. Notariusz posiadający pełnomocnictwo i działający w imieniu strony opłatę tę uiszcza bezpośrednio w kasie sądu odpowiedniego dla danej czynności lub za pośrednictwem przelewu  na rachunek bankowy sądu.

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 523 ze zm.).