KOSZTY

KOSZTY

Kompleksowe określenie kosztów danej czynności, wraz z należnościami podatkowymi i opłatami sądowymi, uzyskają Państwo przez bezpośredni
kontakt z kancelarią – telefoniczny, bądź mailowy.
Zanim skontaktują się Państwo z Kancelarią celem wyliczenia opłat, prosimy
o ustalenie ceny rynkowej zbywanej lub nabywanej nieruchomości, ruchomości lub prawa w oparciu o średnie ceny obowiązujące na danym terenie.

Informacje mogą Państwo uzyskać z prasy, Internetu, telewizji lub pytając osoby, które wcześniej dokonywały podobnej transakcji. Nie ma konieczności sporządzania operatu szacunkowego (wyceny nieruchomości)
przez rzeczoznawcę majątkowego, aby podać cenę rynkową nieruchomości.

KOSZTY

Koszty

WYNAGRODZENIE NOTARIUSZA

Wynagrodzenie notariusza określone jest
na podstawie umowy ze stronami czynności
i uzależnione od wielu czynników takich jak wartość przedmiotu obrotu czy rodzaj dokonywanej czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej wskazane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r.
w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej  (Dz. U. z 2013 r., poz. 237).
W celu indywidualnego ustalenia taksy notarialnej prosimy o kontakt z kancelarią.

Koszty

Podatki

  • podatek od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn
  • podatek VAT

Notariusz, jako płatnik, obowiązany jest w świetle przepisów prawa podatkowego do obliczania i pobrania od podatnika podatku i wpłacania go
we właściwym terminie do Urzędu skarbowego.

Koszty

Opłaty sądowe

Opłatę sądową od wniosku o wpis do księgi wieczystej, strona czynności prawnej,
na której spoczywa obowiązek poniesienia opłaty, uiszcza gotówką, do rąk notariusza lub na rachunek bankowy kancelarii notarialnej.

Pobrane opłaty notariusz przekazuje, dokonując wpłaty na rachunek bankowy sądu rejonowego właściwego do rozpoznania wniosku o wpis
do księgi wieczystej lub bezpośrednio
w kasie tego sądu.

Wysokość pobieranej przez notariusza opłaty sądowej od wniosku o wpis do księgi wieczystej regulują przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 523 ze zm.).