CZYNNOŚCI NOTARIALNE

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz Sławomir Olejarczyk jest powołany do dokonywania czynności,
którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest
obecność tłumacza przysięgłego.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

CZYNNOŚCI

Czynności notarialne

akty notarialne

sporządza akty notarialne

Czynności notarialne

poświadczenia

sporządza akty poświadczenia dziedziczenia

sporządza poświadczenia

doręcza oświadczenia

Czynności notarialne

protokoły

spisuje protokoły
sporządza wypisy, odpisy i wyciągi
dokumentów

sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów

sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów

Czynności notarialne

protesty weksli
i czeków

sporządza protesty weksli i czeków

przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych