CZYNNOŚCI NOTARIALNE

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz Sławomir Olejarczyk jest powołany do dokonywania czynności,
którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.
Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Jeśli stroną czynności notarialnej jest osoba nieposługująca się językiem polskim wymagana jest
obecność tłumacza przysięgłego.
Notariusz odmówi dokonania czynności notarialnej sprzecznej z prawem.

CZYNNOŚCI

Czynności notarialne

akty notarialne

Akty notarialne jako najbardziej formalny dokument może zostać sporządzony jedynie przez notariusza, oraz musi spełniać szereg wymogów zawartych w ustawie o prawie notarialny.

Sporządzone oryginały aktów notarialnych przechowuje notariusz, strony otrzymują ich odpisy.

Czynności notarialne

poświadczenia

 Poświadczenia to uwierzytelniona przen notariusza forma oświadczenia czy deklaracji. Taka forma dokumentu często jest wymagana przez instytucje i dotyczy spraw urzędowo formalnych.

W tej grupie czynności wyróżniamy:

 • akty poświadczenia dziedziczenia
 • poświadczenia
 • doręczenia oświadczeń
Czynności notarialne

protokoły

W tej grupie czynności notarialnych rozumie się sporządzanie różnego rodzaju dokumentów nie będących aktami notarialnymi. Tego typu dokumenty sporządzane są  często na żądanie stron 

Są to między innymi:

 • protokoły
 • wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • projekty aktów
 • projekty oświadczeń i innych dokumentów
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów
Czynności notarialne

protesty weksli
i czeków

Grupa czynności notarialnych określana m. in. prawem wekslowym, będąca swojego rodzaju zabezpieczeniem finansowym stron biorących udział w czynnościach. Ponadto Kancelaria oferuje:

 • protesty weksli i czeków,
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze,
 • przyjmuje na przechowanie papiery wartościowe,
 • przyjmuje na przechowanie dokumenty,
 • dane na informatycznym nośniku danych