DOKUMENTY

DOKUMENTY

Sporządzenie każdego aktu notarialnego wymaga przedstawienia określonych dokumentów. Na etapie przygotowywania czynności notarialnej mogą zostać dostarczone do Kancelarii kopie dokumentów, również w formie elektronicznej. Oryginały dokumentów są wymagane do przedłożenia notariuszowi w dniu podpisywania aktu notarialnego.

Poniżej dla Państwa wygody przedstawiamy spis niezbędnych dokumentów do dokonania wybranych czynności notarialnych w naszej Kancelarii

Podstawowe dokumenty

Podstawowe dokumenty i dane konieczne do dokonania czynności notarialnych
do każdej czynności:

 • dokumenty tożsamości osób biorących udział w czynności (dowód osobisty, paszport lub karta pobytu), identyfikatory podatkowe
  NIP – w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą,
 • w przypadku, działania strony czynności przez pełnomocnika:
  wypis z pełnomocnictwa, sporządzonego w tej samej formie,
  w jakiej dokonywana jest czynność prawna,
 • w przypadku obowiązywania umów majątkowych małżeńskich:
  umowa majątkowa,
 • w przypadku umów zbycia i obciążenia praw i nieruchomości nabytych na podstawie dziedziczenia lub zasiedzenia, a dla zawartej
  po dniu 01 stycznia 2007 roku między innymi umowy darowizny: zaświadczenie wydane przez właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn,
 • w przypadku gdy stroną czynności jest osoba prawna
  lub spółka osobowa:
  – dane rejestrowe podmiotu (nr w KRS)
  – dane osób reprezentujących podmiot
  – wymagana przepisami prawa lub umową Spółki
  (aktem założycielskim, statutem) zgoda (uchwała) na dokonanie konkretnej czynności prawnej,
 • przy ustanowieniu hipoteki: oświadczenie banku udzielającego kredytu,
 • jeżeli zakup dokonywany jest z udziałem finansowania z kredytu: umowa kredytowa.

umowa zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu

 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
  akt poświadczenia dziedziczenia),
 • wypis z rejestru gruntów z klauzulą, że dokument przeznaczony
  jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
 • zaświadczenie o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub o braku takiego planu
  na danym obszarze,
 • zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym
  planem urządzenia lasu lub decyzją o której mowa
  w art. 19 ust. 3 ustawy z dn. 28 września 1991r. o lasach,
  (nie dotyczy darowizn między najbliższymi),
 • zaświadczenie dotyczące położenia nieruchomość na obszarze objętym rewitalizacją (nie dotyczy darowizn),
 • jeżeli istnieje konieczność odłączenia działki do nowej księgi wieczystej – wyrys z mapy ewidencyjnej dla danej działki, z klauzulą, że dokument ten przeznaczony jest do dokonania wpisu w księdze wieczystej,
 • w przypadku zmian geodezyjnych:
  a) dotyczących nr działki, nr obrębu lub położenia
  – wykaz zmian danych  ewidencyjnych
  b) dotyczących powierzchni działki
  – dodatkowo wyrys z mapy ewidencyjnej,
 • w przypadku podziału działki:
  – ostateczna decyzja zatwierdzająca podział z mapą z projektem podziału.

umowa zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego

 
 • numer księgi wieczystej,
 • dokument stanowiący podstawę nabycia
  (np. akt notarialny, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia).
 

umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego

 
 • dokument stanowiący podstawę nabycia (np. przydział, wypis aktu notarialnego, umowa o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
 • aktualne zaświadczenie ze Spółdzielni Mieszkaniowej, z informacjami komu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu
  oraz jaka jest sytuacja prawna gruntu, na którym posadowiony jest budynek,
 • numer księgi wieczystej jeśli jest ona prowadzona dla zbywanego prawa do lokalu.
 

Ustanowienie odrębnej własności lokalu oraz umowa deweloperska:

 
 • numer księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia nieruchomości
  (np. akt notarialny, postanowienie sądu,
  akt poświadczenia dziedziczenia),
 • wypis z rejestru gruntów,
 • rzuty odpowiednich kondygnacji budynku z zaznaczeniem lokalu
  i ewentualnych pomieszczeń przynależnych,
 • zaświadczenie właściwego organu administracji
  (Prezydenta Miasta lub Starosty) stwierdzające, że lokal odpowiada wymogom ustawy z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali
  i stanowi samodzielny lokal.
 

Akt poświadczenia dziedziczenia

 
 • odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 • numer PESEL spadkodawcy (dane z dokumentu urzędowego)
 • odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców, a w przypadku kobiet, które zmieniły nazwiska rodowe – odpisy skrócone aktów małżeństwa,
 • testament, jeżeli został sporządzony,
 • numery ksiąg wieczystych nieruchomości lub praw wchodzących
  w skład spadku po spadkodawcy.
 

oświadczenie
o odrzuceniu spadku

 
 • odpis skrócony aktu zgonu zmarłego, po którym ma być złożone oświadczenie o odrzuceniu spadku,
 • informacja o istniejącym testamencie,
 • informacja o innych spadkobiercach ustawowych bądź testamentowych: imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania, nadto informacja o osobach, które już odrzuciły lub przyjęły spadek – wskazanie daty i aktu którym dokonano czynność.