O NOTARIUSZU

O NOTARIUSZU

Notariusz Sławomir Olejarczyk jako prawnik z wieloletnim doświadczeniem, szeroką wiedzą teoretyczną i praktyczną oraz odpowiednimi kwalifikacjami daje gwarancje w zakresie dokonywanych czynności notarialnych.

Notariusz Sławomir Olejarczyk gwarantuje Państwu najwyższą jakość świadczonych czynności, zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 roku
Prawo o notariacie.
Notariusz Sławomir Olejarczyk w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, a czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie
z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz przy dokonywaniu czynności notarialnych czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować
skutki prawne.

Udziela stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej, a nadto zachowuje w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu na wykonywane czynności notarialne.
Akty  i dokumenty sporządzane są przez notariusza w sposób zrozumiały
i przejrzysty. Notariusz należycie zabezpieczy Państwa interesy oraz zachowa
w tajemnicy okoliczności sprawy, o których powziął wiadomość ze względu
na wykonywane czynności notarialne.